Obsah webovej stránky www.vitaful.sk (najmä, ale nie výlučne: články, štúdie, iné texty, grafické prvky, textové prvky vrátane tohto textu) je v súlade s ustanoveniami zákona CXII z roku 2011 o autorských právach. Diela uvedených autorov sú chránené autorským právom, podľa ktorého má všetky práva na využitie spoločnosť Goldberg Media Kft. (ďalej len „Držiteľ práv“).

Hospodársky subjekt alebo jednotlivec môže obsah voľne používať.

Akékoľvek ďalšie použitie Obsahu (vrátane, nie však výhradne, akejkoľvek reprodukcie, adaptácie, distribúcie alebo verejného výkonu vcelku alebo sčasti) je Držiteľom práv povolené za podmienok uvedených nižšie.

Poplatok za použitie je 50 000 HUF. ktorý nezahŕňa súčasnú daň z pridanej hodnoty. Poplatok za použitie je splatný Držiteľovi práv osobitne za každý deň používania a za každý použitý obsahový prvok. Pokiaľ užívateľ sprístupní použitý obsah ostatným za poplatok, je povinný previesť dosiahnutú majetkovú výhodu na Držiteľa práv.

Používateľ musí Držiteľa práv písomne ​​informovať o skutočnosti a rozsahu použitia (použité prvky obsahu, doba používania, spôsob použitia). Držiteľ práv si vyhradzuje právo odobrať licenciu.

Držiteľ práva vystaví faktúru za užívateľský poplatok spätne, v posledný pracovný deň príslušného mesiaca, ktorú je potrebné zaplatiť bankovým prevodom do 8 bankových dní. Neoznámenie skutočnosti a rozsahu použitia nevylučuje vystavenie faktúry. Iné podmienky použitia, ako sú uvedené vyššie, sa môžu uplatniť po predchádzajúcej písomnej dohode s Držiteľom práv.

V prípade nedodržania týchto Podmienok používania alebo neoprávneného použitia použije Držiteľ práv všetky dostupné spôsoby vymáhania.

V prípade nedodržania týchto Podmienok používania alebo neoprávneného použitia použije Držiteľ práv všetky dostupné spôsoby vymáhania.

Informácie:

Držiteľ práv nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania webových stránok. Akékoľvek tipy, nápady, pripomineky a návrhy na webových stránkach môže ktokoľvek použiť na svoje vlastné riziko.

Nie sme zodpovední za žiadne škody, straty, náklady, ktoré môžu vzniknúť používaním webových stránok, ich nepoužiteľnosťou, nefunkčnosťou, neoprávnenou zmenou údajov kýmkoľvek, alebo oneskorením pri prenose informácií, počítačovými vírusmi, chybami odkazov alebo systému, alebo z iných podobných dôvodov.

Ochrana osobných údajov:

Goldberg Media Kft. - počas používania webových stránok boli oboznámení s osobnými údajmi v súlade so zákonom LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu. Odoslaním akýchkoľvek svojich osobných údajov nám vyjadrujete súhlas so spoločnosťou Goldberg Media Kft., ktorá ich zaznamenáva a spravuje za účelom a po dobu stanovenú podľa povahy transakcie. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Údaje a informácie, ktoré poskytnete, sa môžu použiť najmä, ale nie výlučne, na nasledujúce účely:

  • prieskum trhu, analýza trhu,
  • analýza zákazníckych návykov,
  • zostavovanie dopravných štatistík,
  • bezplatné ceny a ďalšie súťaže,
  • poskytovanie informácií o nových produktoch, službách,
  • poskytovanie informácií o rôznych akciách,
  • vybavovanie sťažností zákazníkov,
  • správa objednávok.

Naša spoločnosť zaobchádza so všetkými informáciami týkajúcimi sa totožnosti a údajov svojich zákazníkov, partnerov a ďalších klientov, ako aj s obchodnými vzťahmi so spoločnosťou Goldberg Media Kft. - ako s obchodným tajomstvom. Iba dotknutý poskytovateľ údajov môže udeliť výnimku zo zaobchádzania s obchodným tajomstvom.

Upozorňujeme, že z našich webových stránok môžete tiež získať prístup na webové stránky iných spoločností a organizácií. Ak používate tieto webové stránky, odporúčame vám skontrolovať pravidlá ochrany osobných údajov organizácie, ktorá danú stránku zverejňuje.