Všeobecné obchodné podmienky uplatňované spoločnosťou Goldberg Media Kft, maďarským distribútorom značky Vitaful, v rámci predaja jej výrobkov:

  1. Osobný, vecný a časový rozsah VOP

I.1. Táto formulárová dohoda upravuje všeobecné obchodné podmienky predajného vzťahu medzi spoločnosťou Goldberg Media Kft. a právnickou osobou, ktorá nakupuje výživové doplnky, ktoré predáva na svojom území v Maďarsku, raz alebo opakovane.

I.2. VOP vstupujú do platnosti na dobu neurčitú od 1. decembra 2019 a budú sa uplatňovať v deň nadobudnutia platnosti zmluvnými stranami, ako aj na predajné transakcie uzavreté po tomto dátume.

  1. Definície

II.1. Na uplatnenie účelov týchto Všeobecných obchodných podmienok

Individuálna kúpna zmluva (skutočný nákup) medzi Predávajúcim a Kupujúcim v dôsledku finalizácie objednávky produktu, okrem zaslania potvrdenia predávajúceho aj písomná právna transakcia uzavretá v maďarskom jazyku, ktorej neoddeliteľnou prílohou sú kedykoľvek platné VOP;

Predávajúci je Goldberg Media Kft. (Sídlo: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.; IČO: Reg, č..13-09-182636; DIČ: 25736810-2-13; konateľ: Monika Molnar)

Webová stránka Vitaful je webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim a možno ju nájsť pod názvom domény www.vitaful.sk (webová stránka);

Zmluvné strany sú spoločným menom Predávajúceho a právnickej osoby, ktorá uzatvára individuálnu kúpnu zmluvu ako Kupujúci;

Služba je prevod vlastníctva predávajúceho na hotové výrobky Kupujúcim, ktorý je možné objednať na internetovej stránke predávajúceho - za úplnú úhradu kúpnej ceny - a tiež za balenie a doručenie tovaru;

Produkt je položka vydaná Predajcom na webovej stránke Vitaful s výzvou na predloženie ponúk;

Kúpna cena je protihodnotou za Službu, ktorú má Predávajúci poskytnúť na základe uzatvorenej Individuálnej kúpno-predajnej zmluvy;

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba alebo iná právnická osoba bez právnej subjektivity, ktorá (podľa platných maďarských právnych predpisov) zakúpi produkt predávajúceho online pomocou webovej stránky Vitaful;

Webová kancelária na webovej stránke Vitaful je užívateľské rozhranie vyhradené pre zákazníka, ktoré zaznamenáva adresu doručenia týkajúcej sa osoby, najnovšie objednávky, aktuálne vernostné zľavy a odporúčania.

III. Vedľajšie pravidlá

III.1. Pokiaľ nie je vo VOP a v individuálnej kúpnej zmluve ustanovené inak, akákoľvek doba uvedená v predajnom vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sa počíta v kalendárnych dňoch a môže uplynúť v deň pracovného pokoja, sviatku alebo sviatku.

III.2. Zmluvné strany musia svoje právne oznámenia (napr. Odstúpenie od zmluvy atď.) Zaslať do sídla predávajúceho alebo kupujúcemu na príslušné kontaktné údaje uvedené v dodacích údajoch počas nákupu. Právne vyhlásenia adresované na inú adresu sa nebudú považovať za platné vyhlásenie.

III.3. Kupujúci akceptovaním VOP sa zaväzuje, že po uzavretí individuálnej kúpnej zmluvy nemôže v súvislosti s daným nákupom vykonávať žiadne právne platné zmeny svojich údajov o doručení. Kupujúci je výlučne zodpovedný za akékoľvek škody, dodatočné náklady alebo iné nevýhody vyplývajúce z porušenia tohto článku. Povinnosť Predávajúceho oznámiť zmenu údajov iba v súlade s II.1. (b) a bude zodpovedať príslušnej zmene Všeobecných obchodných podmienok.

III.4. Doporučenou poštou a na príslušnú adresu sa právne oznámenie oznámené kupujúcemu odosiela (a) v Maďarsku 5. (piaty), b) v iných európskych krajinách 10. (desiaty) a (c) 20. (dvadsiaty) mimo Európy. ) sa považuje za riadne doručené (predpoklad dodania). Uplatniteľnosť daného titulu je stanovená v III.2 až III.3. Je potrebné posudzovať na základe Predávajúci vylučuje zodpovednosť za škody (iné nevýhody) vyplývajúce z predpokladu dodania kupujúcemu.

III.5. V rámci povinnosti kupujúceho predchádzať škodám a nahradiť ich, bude bezodkladne informovať predávajúceho, ak niektorá z oznámení, ktoré od predávajúceho očakáva, nedostala vôbec alebo včas.

III.6. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v individuálnej kúpnej zmluve alebo vo Všeobecných obchodných podmienkach, ako aj pri riešení akýchkoľvek právnych sporov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, platia príslušné ustanovenia maďarského práva, predovšetkým zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku (občiansky zákonník). Zmluvné strany ďalej stanovujú, že v prípade prijatia individuálnej kúpnej zmluvy alebo VOP v inom ako maďarskom jazyku bude na vyriešenie jazykových nezrovnalostí rozhodujúca dohoda v maďarskom jazyku.

III.7. Zmluvné strany prehlasujú, že svoje spory vyplývajúce z individuálnej kúpnej zmluvy vrátane všeobecných obchodných podmienok sa pokúsia vyriešiť predovšetkým zmierom, a sú preto povinné ich v prípade sporu urovnať. Ak ich zmier nebude viesť k výsledkom, s výnimkou spotrebiteľských sporov, zmluvné strany dodržiavajú článok XXVIII z roku 2017 o medzinárodnom práve súkromnom. S výhradou ustanovení § 45 ods. 1 a § 50 ods. 1, § 91 a 99 zákona o občianskej právomoci, je ustanovená výlučná príslušnosť ústredného okresného súdu v Budíne (podlieha jurisdikcii).

  1. Postup, formality a obsah uzavretia individuálnej kúpnej zmluvy

Prístup k predajnej službe

IV.1. Kupujúci má prístup k službám predávajúceho prostredníctvom webovej stránky www.vitaful.sk. Kupujúci sa má možnosť dobrovoľne, predbežne zaregistrovať na domovskej stránke webovej stránky Vitaful pomocou svojho vlastného používateľského mena a hesla. Ak sa kupujúci neprihlási vopred dobrovoľne, má možnosť nákupu bez registrácie. Po predbežnom dobrovoľníkovi môže kupujúci získať prístup k osobným údajom (napr. Svojej webovej kancelárii, svojim vlastným údajom atď.) Kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“ v sekcii „Prihlásenie“ na domovskej stránke webovej stránky Vitalul a zadaním svojho používateľského mena a hesla. ) používateľské rozhranie.

IV.2. Kupujúci berie na vedomie a neodvolateľne prijíma, že vzhľadom na svoju povahu môže využívať služby ktoréhokoľvek predajcu iba vtedy, ak úspešne dokončí predregistráciu na webovej stránke, bez ktorej nebude môcť na prístup k požadovanej službe využívať ďalšie funkcie na webovej stránke. Kupujúci týmto splnomocňuje Predávajúceho na poskytnutie údajov o zákazníkovi potrebných na registráciu, ktorá sa týka registrácie, v súlade so zákonom CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a slobodu informácií. uchovávať, skladovať a zaobchádzať v súlade so zákonom.

IV.3. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť zneužité používateľské rozhrania tým, že nie je povinný poskytovať svoje služby kupujúcemu, ktorý sa takého konania dopustí (či už v súvislosti s nákupom alebo v súvislosti so zárukou / záručným nárokom), avšak akékoľvek vzniknuté náklady - už vzniknuté znížená, ale bez úrokov z omeškania - Kupujúcemu musíte zaplatiť Kúpnu cenu. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku ukončenia užívateľského rozhrania v dôsledku nesprávneho konania zákazníka. Klasifikácia priestupku kupujúceho ako takého patrí do výlučnej kompetencie predávajúceho. Jedná sa o zneužívajúci postup, najmä ak je možné jednoznačne určiť, že vrátený výrobok nestratil svoje pôvodné množstvo v dôsledku opotrebenia v dôsledku jeho bežného používania.

IV.4. Predajca nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania webových stránok Vitaful, takže ktokoľvek môže použiť akékoľvek tipy, nápady, nápady alebo návrhy, ktoré sa tam nájdu, iba na svoje vlastné riziko. Predávajúci nenesie vôbec žiadnu zodpovednosť za žiadne nevýhody vyplývajúce zo zabudnutia alebo straty používateľského mena a hesla požadovaného na prihlásenie na webovú stránku Vitaful (napr. Neplatnosť vernostných zliav). Ak v záujme kupujúceho vznikne dôvod bránenia alebo ukončenia prístupu k službám predávajúceho, predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu nové užívateľské rozhranie, meno alebo heslo. Predávajúci ďalej nezodpovedá za žiadne škody, straty, náklady, ktoré môžu vzniknúť pri používaní webových stránok Vitaful alebo webových stránok finančnej inštitúcie, ich nepoužiteľnosť, nefunkčnosť, nefunkčnosť, neoprávnená zmena údajov kýmkoľvek a akékoľvek oneskorenie pri prenose informácií. , sú spôsobené počítačovým vírusom, chybou linky alebo systému alebo inou podobnou príčinou.

IV.5. Zo strany kupujúceho je možné pomocou vhodného užívateľského rozhrania identifikovať a opraviť chyby pri zadávaní údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas nákupu, pred dokončením objednávky produktu.

Výber produktu

IV.6. Zákazník môže vykonať výber každého produktu pomocou systému ponúk umiestneného v používateľskom rozhraní. Predávajúci ponúka na predaj iba hotové výrobky zahrnuté v systéme menu. Kupujúci berie na vedomie, že ceny produktov uvedené v systéme menu nie sú rovnaké ako kúpna cena, sú iba jej súčasťou. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ceny výrobkov, pokiaľ nie je oprávnený po potvrdení danej objednávky tovaru zmeniť kúpnu cenu zakúpeného výrobku v neprospech kupujúceho. Z dôvodu systémových chýb a zmien objednávky v dôsledku elektronickej komunikácie nebude Predávajúci znevýhodnený a takto vzniknuté ďalšie povinnosti z neho nebude znášať. Predávajúci je oprávnený zrušiť a upraviť objednávky z vyššie uvedených dôvodov.

Nákup (objednávka produktu)

IV.7. Pomocou rozhrania môže kupujúci vyzdvihnúť vybraný tovar v balíku viacerých produktov (nazývanom „košík“). Kupujúci môže meniť obsah košíka až do dokončenia objednávky, jeho povinnosť plniť mu vzniká až pri úkone, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy. Kupujúci si môže uplatniť nárok na zľavy dostupné najneskôr pri vkladaní produktov do košíka. Aktuálne vernostné zľavy a pravidlá ich presadzovania sú obsiahnuté v „Vernostnej politike“ zverejnenej na webovej stránke Vitaful.

IV.8. Ak kupujúci už nechce meniť produkty (skupiny produktov) vo svojom košíku, potom stlačením tlačidla „Objednať“ najskôr zadajte (vyberte) dodaciu adresu, spôsob platby a doručenia a prípadne pošlite komentár (správu). Okrem tohoto. Kupujúci môže pokračovať v objednávaní produktu nepriamo tak, že zaznamená údaje o dodaní a fakturácii, kódy kupónov oprávňujúce na rôzne zľavy a nakoniec akceptuje VOP.

IV.9. Po overení údajov môže kupujúci skutočne začať nákup kliknutím na ikonu „Dokončenie objednávky“, ktorá tiež prispieva k prijatiu a spracovaniu súboru údajov IT týkajúcich sa predaja počítačovým systémom predávajúceho, a tým vyhlasuje, že súčasné VOP plne sa s tým oboznámil a prijal to ako záväzné pre seba.

IV.10. Predávajúci potvrdzuje úspešný nákup tak, že ho najskôr zaznamená do používateľského rozhrania a potom na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri objednávke produktu. Skutočnosť potvrdenia nákupu nebráni Predávajúcemu v dodržaní bodu IV.3. odmieta poskytovať svoje služby z legitímneho dôvodu s odvolaním sa na úpravu bodu.

IV.11. Individuálna kúpna a kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim [II.1. (a)] zaslaním potvrdenia predávajúceho, a to až do prevzatia produktu kupujúcim, najneskôr však do 30 (tridsať) dní. V súvislosti s uzavretím individuálnej kúpnej zmluvy kupujúci výslovne prijíma, že na dokončenie objednávky produktu v súlade so zvoleným spôsobom platby a dodania mu tiež vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a produkt prevziať.

Pokiaľ nebude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky kupujúceho elektronickými prostriedkami najneskôr do 48 hodín, je kupujúci zbavený záväzkovej povinnosti alebo zmluvnej povinnosti (výnimka zo záväznej povinnosti).

IV.12. Predávajúci zaznamenáva jednotlivé kúpne zmluvy ako elektronický súbor údajov vo svojej vlastnej databáze, ktorá je kupujúcemu k dispozícii aj vo webovej kancelárii pod hlavičkou „Predchádzajúce objednávky“.

IV.13. Individuálna kúpna zmluva - a VOP, ktoré sú jej súčasťou - obsahujú všetky podmienky dohody medzi zmluvnými stranami (doložka úplnosti).

IV.14. V prípade čiastočnej neplatnosti Jednotlivej kúpnej zmluvy sa celá zmluva stáva neplatnou, iba ak ju zmluvné strany vzhľadom na zmenený obsah vôbec neuzavreli.

 

Cena produktu, poplatok za doručenie a náklady na balenie

V.1. Cena produktu zahŕňa protihodnotu za doručenie a zabalenie tovaru.

V.2. Predávajúci zobrazí všetky prvky kúpnej ceny v hrubej výške na svojej webovej stránke a podľa toho vystaví faktúru za kúpnu cenu na základe fakturačných údajov poskytnutých kupujúcim počas objednávky produktu. Predajca nevykonáva žiadne ďalšie zmeny názvu ani adresy. Kupujúci je povinný ubezpečiť sa, že pred objednaním poskytol predávajúcemu správne a správne fakturačné údaje.

Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny

V.3. Platbu za kúpnu cenu zakúpených produktov je možné uskutočniť iba jedným z spôsobov platby uvedených nižšie a kupujúci dokončením objednávky akceptuje, že za iných podmienok nebude môcť plniť.

Paypal nakupovanie

V.7. PayPal je elektronická platobná metóda, ktorej účty fungujú ako bežné bankové účty. Transakcie sa vytvárajú okamžite, vrátane prevodov medzi účtami. Po zaplatení objednávky pomocou služby PayPal bude doručenie uskutočnené na adresu uvedenú vo vašom účte PayPal.

Platba na dobierku

V.8. V prípade platby na dobierku sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kuriérovi celú kúpnu cenu v hotovosti v čase dodania produktu(-ov), pri prevzatí, v množstve presne vypočítanom vopred a oznámenom počas objednávky produktu.

Nákup kreditnou kartou

Online platby kreditnou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému SimplePay. Obchodníkovi nebudú zaslané podrobnosti o kreditnej karte. Službu poskytuje OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1143 Budapešť, Hungária krt. 17-19., Cg.: 01-09-174466, DIČ: 24386106-2-42) - SimplePay.

Dodanie, príjem produktu a vybavenie reklamácie

 

VI.1. Zakúpený produkt je doručovaný kuriérskou službou. Doba dodania je 7-10 dní od objednávky.

VI.2. Kupujúci sa môže rozhodnúť doručiť prostredníctvom kuriérskej služby akýmkoľvek spôsobom platby.

VI.3. Ako dopravca kuriérska služba bezodkladne informuje kupujúceho o príchode balíka produktov. Po prijatí oznámenia je Kupujúci oprávnený so zásielkou disponovať. Kuriér v zásade doručí balík produktov v pracovných dňoch medzi 8. a 17. hodinou na doručovaciu adresu uvedenú pri nákupe, pretože táto základná služba je krytá poplatkom za doručenie, ktorý je súčasťou kúpnej ceny. Kupujúci má samozrejme možnosť priamo s kuriérskou službou dohodnúť podmienky zaručeného krátkodobého doručenia (napríklad ráno), avšak dopravca si môže za túto službu účtovať príplatok, ktorý je kupujúci povinný zaplatiť kuriérovi pri prevzatí produktu.

VI.4. Ak je dodanie balíka produktov z dôvodu, ktorý vznikne v záujme kupujúceho (napr. Poskytnutie nesprávnych údajov o dodaní počas nákupu) alebo z doložky predvídateľnosti [Ptk. 6: 142. §] mešká alebo zlyhá z dôvodu jeho porušenia, výsledné škody (dodatočné náklady, iné nevýhody) znáša kupujúci bez výnimky a predávajúci nenesie zodpovednosť za kupujúceho ani za tretie osoby.

VI.5. Kupujúci je povinný v mieste a čase prevzatia produktu skontrolovať obsah zásielky po položkách, čo sa týka množstva aj kvality, a v prípade zmluvného plnenia predávajúceho podpísať nákladný list (príjmový list). Pokiaľ sa nepreukáže opak, riadne vydaný nákladný list (príjemka) potvrdzuje, že zásielka a jej obal boli v čase prevzatia v dobrom a bezchybnom stave.

VI.6. Kupujúci bezodkladne po zistení akéhokoľvek chybného plnenia informuje predávajúceho o vade (nedostatku) prostredníctvom jedného z kontaktných údajov na webovej stránke Vitaful v položke ponuky Kontakt. Za chybné plnenie sa považuje Predávajúci, ak je produktové balenie poškodené a nie je k nemu priložený reklamačný protokol, ktorý zaznamená poškodenie ako skutočnosť alebo zásielka neobsahuje výrobky zakúpené od kupujúceho. Kupujúci je povinný nahradiť škody (dodatočné náklady, iné nevýhody) spôsobené oneskorením alebo dokonca neoznámením chyby a prijatím chybného (neúplného) balenia produktu.

VI.8. Pokiaľ ide o predaný tovar, nebezpečenstvo škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho, keď sa kupujúci dostane do vlastníctva produktu.

VI.9. Ak má zákazník sťažnosť v súvislosti s výrobkami alebo službami predajcu, môže ju zaslať na jedno z kontaktných údajov na webových stránkach Vitaful, pod položkou ponuky Kontakt (kontakt na zákaznícky servis: info@vitaful.hu). Predávajúci reklamácie prešetrí v poradí ich prijatia, a to najneskôr do 30 (tridsať) dní, a o výsledku prešetrenia informuje kupujúceho. V prípade ústnej reklamácie predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o vyhotovenej zápisnici a o zásadnej odpovedi na ňu. V prípade zamietnutia sťažnosti sa môže kupujúci obrátiť na dozorné orgány (napr. Referenta, okresný úrad v mieste svojho bydliska) alebo súd.

Kontaktné údaje okresného úradu podľa bydliska nájdete tu:

http://jarasinfo.gov.hu 

Spoločnosť nemá kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

VII. Zmeny VOP, ukončenie individuálnej kúpnej zmluvy a zákazy odstúpenia

VII.1. Predávajúci má právo jednostranne meniť VOP, a to najmä, ale nie výlučne, za účelom ochrany ekonomických záujmov seba a svojich obchodných partnerov.

VII.2. Predávajúci informuje kupujúceho a jeho budúcich zmluvných partnerov o uplatnení vyššie uvedenej právomoci a o zmene doložiek v poznámke pod čiarou na webovej stránke Vitaful najmenej 8 (osem) dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených VOP.

VII.3. Individuálna kúpna zmluva je splnená zmluvným plnením predajnej služby a kúpnou cenou.

VII.4. Zmluvné strany môžu ukončiť svoje jednotlivé predajné transakcie na základe vzájomnej dohody do budúcnosti. V takom prípade zmluvné strany nezodpovedajú za ďalšie služby a sú povinné vzájomne si vyrovnať účty týkajúce sa služieb, ktoré už boli poskytnuté pred ukončením.

VII.5. Kupujúci môže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od prijatia balíka produktov. Zrušenie vrátane čísla bankového účtu zákazníka musíte odoslať na nasledujúcu e-mailovú adresu najneskôr do dátumu skončenia platnosti: info@vitaful.sk. Súčasne so zaslaním práva na odstúpenie od zmluvy musí byť zakúpený tovar zaslaný poštou na adresu Webshippy Magyarország Kft., V úplnom a neotvorenom stave na adrese 1044 Ezred u. 2. (B2 / 13/1).

VII.6. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením produktu v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci tiež zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho zabalenia tovaru počas vrátenia produktu. Kupujúci tiež znáša náklady spojené s vrátením produktu, ak uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, keď už bol produkt odovzdaný kuriérskej službe alebo začala dodávka produktu takým spôsobom, že produkt opustil Predávajúci.

VII.7. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 (štrnástich) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy (predpoklad dodávky), prípadne zníženú o náklady na vrátenie tovaru v dôsledku ich písomného prevzatia, môže však požadovať aj náhradu škody vzniknutej v dôsledku nesprávneho použitia tovaru.

VII.8. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy z dôvodu straty záujmu

  • oneskorenie prevodu [V.6. z dôvodu použitia nevhodnej platobnej metódy alebo nástroja;
  • ak ste objednávku produktu zadali menej ako 4 (štyri) pracovné dni pred prvým dňom štátneho alebo náboženského sviatku a osobitne ste chceli prevziať tovar predávajúceho pri príležitosti sviatku [VI.1. bod].

 

VII.9. Predajca poskytuje kupujúcemu 60-dennú záruku vrátenia peňazí za produkty, ktoré predáva, a to aj v prípade, že kupujúci vráti položku, pretože s ňou nie je spokojný. V takom prípade môže kupujúci od nákupu odstúpiť bez uvedenia dôvodov. Pravidlá vymáhania záruky vrátenia peňazí sú rovnaké ako pravidlá stanovené v bodoch VII.5, VII.6 a VII.7 (vymáhanie e-mailov, vrátenie produktu poštou), s výnimkou, že v rozpore s právom na vrátenie je záruka vrátenia peňazí Predajcu poskytuje záruku aj v prípade, že kupujúci zakúpený produkt rozobral a začal ho konzumovať, avšak spotrebované množstvo nepresahuje 25% z celkového množstva produktu.

VIII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Kupujúci berie na vedomie, že 45/2014. (II. 26.) vlády Maďarskej republiky (ďalej len: Kr.) Pokiaľ ide o kozmetiku z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v § 20 Kr. tj kupujúci už otvoril obal priamo chrániaci produkt.

VIII.2. Spoločnosť Vitaful informuje Kupujúceho, že prijal nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov uložených u poskytovateľa služieb na serveri, ktorý prevádzkuje, a počas operácie tieto opatrenia neustále aktualizuje, aby chránil údaje zákazníka pomocou príslušných šifrovacích algoritmov.

VIII.3. Kupujúci môže iniciovať správu súvisiacu so službou na základe žiadosti podanej v rámci telefonickej alebo (elektronickej) korešpondencie so zákazníckym servisom predávajúceho. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu (e-mailová adresa, telefónne číslo) sú uvedené predajcom na jeho webových stránkach. Okrem tradičných kontaktných údajov sa Predávajúci zaväzuje, že na administratívne účely poskytne online poštové rozhranie prístupné komukoľvek na svojej webovej stránke. Predávajúci prešetrí prijaté reklamácie do troch pracovných dní a o výsledku informuje kupujúceho - súčasne s plnením zákonom stanovenej informačnej povinnosti.

VIII.4. Za účelom mimosúdneho mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za výrobky a uzavretia a plnenia zmluvy môže kupujúci začať konanie pred zmierovacím orgánom pripojeným k odbornej komore jeho bydliska (§ 28 zákona XLII z roku 2008). . Oblasť pôsobnosti zmierovacích orgánov je zosúladená s oblasťou pôsobnosti krajských obchodných a priemyselných komôr (§ 20 ods. 5 zákona XLII z roku 2008). Predávajúci je povinný spolupracovať v konaní zmierovacieho orgánu, v rámci ktorého je povinný zaslať svoju odpoveď zmierovaciemu orgánu. S výnimkou uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22 / ES musí zabezpečiť jeho účasť. Ak sídlo, prevádzka alebo pobočka predávajúceho nie sú podľa komôr pôsobiacich v územne príslušnom zmierovacom orgáne zaregistrované v kraji, rozširuje sa povinnosť predávajúceho spolupracovať, ktorá ponúka možnosť uzavretia písomnej dohody v súlade s potrebami spotrebiteľa.

Adresa Zmierovacieho výboru Peštianskej župy (Pest Megyei Békéltető Testülel): 1119 Budapešť, Etele út 59-61. II. poschodie 240. Telefónne číslo: + 36-1-269-0703. Poštová adresa: Zmierovacia rada Peštianskej župy 1364 Budapešť, Pf.: 81. Jej webová stránka je k dispozícii na panaszrendezes.hu.

Ak nie ste spokojní s procesom vybavovania sťažnosti alebo s jeho výsledkom, podajte sťažnosť na platforme Európskej komisie na riešenie sporov online.

PREDLOŽENIE SŤAŽNOSTI NA ONLINE PLATFORU urovnania sporov na nasledujúcom odkaze:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.showlng=HU

Tento odkaz slúži na otvorenie platformy riešenia sporov.

Vyplňte formulár.

Pri zadávaní údajov o obchodníkovi zadajte adresu info@vitaful.hu.

Podajte sťažnosť.

Újlengyel, 21. november 2019